Считано от 1 юни 2013 година дейностите по издаване на  удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната просвета и от Министерството на образованието и науката и неговите звена ще се извършват от МОН. Гражданите и организациите ще могат да подават всички документи по процедурата в Звеното за административно обслужване на Министерството на образованието и науката.

Учебен Център Магнаура е оторизирана от МВнР да извършва официални преводи с договор № 2157.

От 01.07.2013 УЦ Магнаура е сертифициран доставчик на преводачески услуги по ЕN 15038:2006.